STATS grupas uzņēmumu privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi

 

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem (turpmāk – Jūs) informāciju par to, kādam nolūkam iegūstam personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Par datu subjektu kļūst ikviens STATS klients, kurš izmanto vai ir izmantojis STATS grupas uzņēmumu pakalpojumus un/vai produktus, STATS grupas uzņēmumu biroju telpu, veikalu u.c. telpu apmeklētāji, STATS interneta vietņu un sociālo tīklu profilu apmeklētāji, zvanu veicēji uz STATS uzņēmumu kontakttālruņiem, STATS nekustamo īpašumu nomnieki un/vai pircēji, STATS organizēto publisko pasākumu (atvērto durvju dienas, klientu dienas, tirdziņi u.tml.) dalībnieki.
 2. Apstrādājot personas datus, STATS grupa ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. STATS grupas Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziska persona ir sniegusi savus personas datus, piemēram, IT sistēmās, interneta vietnēs, mobilajās lietotnēs, papīra formā, telefoniski, videokonferences veidā vai izmantojot automātiskās zvanīšanas un komunikācijas veidus (robotus, čatbotus).
 4. STATS grupas sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnes https://stats.lv/datu-apstrade/ sadaļā “Sīkdatnes un to pielietošana”.

 

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

STATS grupas uzņēmums “STATS VADĪBAS SISTĒMAS”, reģ. nr.: 40103975459, rīkojas kā datu pārzinis un šajā statusā atbild par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic STATS grupas uzņēmumi vai kas tiek veikta STATS grupas uzņēmumu vārdā. (Plašāka informācija par uzņēmumiem, kas ietilpst STATS grupas sastāvā atrodama vietnē https://stats.lv/par-mums/).

 1. Kontaktinformācija

Mēs respektējam Jūsu privātumu un rūpējamies par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Kontaktinformācija saziņai ar STATS grupu personas datu aizsardzības jautājumos: Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV-1039, e-pasts: stats@stats.lv, tālrunis +371 67032550.

 

III Personas datu apstrādes nolūki, datu veidi un datu ieguves avoti

 

 1. Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai (klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un saistību, tai skaitā, garantijas saistību, izpildei; iesniegumu un sūdzību apstrādei; norēķinu administrēšanai).
  • STATS grupas produktu un pakalpojumu reklamēšanai, kā arī to kvalitātes uzlabošanai un attīstībai;
  • Līgumisko attiecību izpildes nodrošināšanai (kredītspējas izvērtēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai, tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai klientu prasījumu gadījumā).
  • Biznesa attīstībai (sadarbības ar klientiem analizēšanai; klientu aptauju veikšanai; uzņēmumu efektivitātes mērīšanai).
  • Informācijas sistēmu un informācijas drošības nodrošināšanai.
  • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (datu saglabāšanas nodrošināšanai; informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).
 2. Mēs apstrādājam šādus personas datus:
  • Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), lai ievērotu pakalpojuma sniegšanas leģitīmās intereses – iekšējās un ārējās komunikācijas un tās elementu īstenošanai,
  • Papildus iepriekš uzskaitītajiem mēs varam apstrādāt šādus personas datus:
   • Personas kods, dzīvesvietas adrese, informācija par Jūsu izvēlēm attiecībā uz izraudzīto produktu/pakalpojumu, lai veidotu un izpildītu līgumiskās attiecības,
   • Jūsu pirkumu vēsture, Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar to saistītā sarakste,
   • Jūsu attēls (video) un balss (audio), ja piedalāties, piemēram, tiešsaistes sapulcē un sapulces laikā aktivizējat mikrofona vai kameras funkcijas,
   • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām iegūtā informācija,
   • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 1. Personas datu ieguves avoti:
  • Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai STATS tīmekļa vietnēs sniegtā informācija, kad Jūs interesējaties par STATS grupas uzņēmumu produktiem un/vai pakalpojumiem;
  • No sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat STATS tīmekļa vietnes vai internetā ievietotos reklāmas materiālus;
  • Oficiālajās datu bāzēs, piemēram, Lursoft, pieejamā informācija;
  • STATS grupas uzņēmumu sadarbības partneri.

 

IV Kam mēs nododam Jūsu personas datus

 

 1. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana, apsaimniekošana, nekustamo īpašumu pārdošana u.tml.
 2. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.
 3. Nevienam no trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.
 4. Ņemiet vērā, ka Jūsu personas dati var tikti izpausti gadījumos, kad to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, piemēram, mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

 

V Personas datu nodošana trešajām valstīm

 

 1. Jūsu personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

 

VI Datu drošības nodrošināšana

 

 1. Lai garantētu personas datu drošību, «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» ir ieviesusi nepieciešamos elektroniskos, fiziskos un administratīvos drošības pasākumus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Jūsu dati tiek glabāti drošībā, un tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, datu atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 

VII Jums ir šādas tiesības

 

 1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.
 2. Tiesības iebilst pret datu apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja leģitīmajām interesēm) un tiesības ierobežot mūsu veikto datu apstrādi.
 3. Tiesības labot kļūdainos datus vai pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu.
 4. Tiesības uz datu pārnesamību, t.i., tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu pārnesti no mūsu uzņēmuma uz citu uzņēmumu.
 5. Iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus “STATS VADĪBAS SISTĒMAS” pieņem, izmantojot pastu (ierakstītā vēstulē), elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var iesniegt personīgi adresē: Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV-1039.
 6. Saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Atbildi Jums nosūtīs pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz Jūsu deklareto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski.
 7. “STATS VADĪBAS SISTĒMAS” nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Jums ir pamatotas bažas par Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

 

VIII Datu glabāšanas ilgums

 

 1. Jūsu dati, kas iegūti pakalpojuma sniegšanas laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti, līdz beidzas nepieciešamība, lai nodrošinātu Jūsu tiesiskās intereses.
 2. Visa informācija, lai izpildītu uz klientu attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Personas dati, kas apstrādāti nolūkā ievērot leģitīmās intereses, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
 4. Personas dati tiek glabāti, kamēr «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Kad minētais kritērijs vairs nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

IX Noslēguma jautājumi

 

 1. Šī Privātuma politika ir spēkā no tās izdošanas dienas.
 2. “STATS VADĪBAS SISTĒMAS” ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju savā tīmekļa vietnē.